Verzekeringen Atletiekunie

Verzekeringen Atletiekunie

De Atletiekunie heeft voor onze vereniging en alle leden drie collectieve verzekeringen afgesloten.

1. Aansprakelijkheidsverzekering
2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
3. Ongevallenverzekering

Voor Clubs:

1. Is een aangesloten club verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid?
Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie zijn ook al de aangesloten clubs meeverzekerd. Als (statutair) bestuurder kun je persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor verzuimen en/of fouten welke jou als (statutair) bestuurder zijn toe te rekenen. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen geldelijke verliezen als gevolg van verzuimen en/of fouten. Voorwaarde is wel dat er door de vereniging wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. boekhouding en jaarrekening. Wijzigingen binnen het bestuur dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de Atletiekunie en de Kamer van Koophandel.

2. Moet een club zelf nog aanvullende verzekeringen afsluiten?
In principe zijn de grootste risico’s die een club loopt, gedekt door de collectieve verzekeringen die de Atletiekunie voor al haar leden en clubs heeft afgesloten. We adviseren echter een aantal verzekeringen voor schades die hieronder niet gedekt zijn:

• Rechtsbijstandverzekering
• Evenementenverzekering
• (Groeps-)Reisverzekering (voor trainingen en wedstrijden in het buitenland)
• Inventaris/goederen verzekering (Inboedel) eventueel aangevuld met een elektronica verzekering en/of transport/verblijf verzekering.

3. Zijn aspirant leden ook verzekerd?
Aspirant leden zijn tot een periode van 6 weken medeverzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Als er een cursus is die aanzienlijk langer dan 6 weken duurt, kan de vereniging daar zelf een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten.

Voor Leden:

1. Waarvoor zijn leden van de Atletiekunie verzekerd?
Alle leden van de Atletiekunie zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens deelname aan trainingen en wedstrijden.

Aansprakelijkheid:

Uitsluitingen: Uitgesloten zijn aanspraken voor schade verband houdende met diefstal,
verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.
Eigen risico: € 500,- per aanspraak voor schade aan zaken.
€ 1.000,- per aanspraak voor personenschade.

Ongevallen:

Deze verzekering verleent een kapitaalsuitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering is van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door de aangesloten vereniging/stichtingen zijn vastgesteld. Ook het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die activiteiten plaatsvinden. De activiteiten moeten wel direct atletiek gerelateerd zijn.
2. Moeten leden zelf aanvullende verzekeringen sluiten?
Het verdient altijd aanbeveling dat men op eigen naam een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afsluit.
3. Hoe zijn triatleten die bij een atletiekvereniging lopen, fietsen en zwemmen verzekerd?
Voor triatleten is een aparte nationale bond die deze belangen behartigt. Het verdient aanbeveling triatleten onder te brengen in een vereniging of afdeling ressorterend onder die bond. Een andere mogelijkheid is een dubbel lidmaatschap, én van de Atletiekunie én van de betreffende andere sportbond om zeker te zijn dat alle risico’s verzekerd zijn.